Stafi Akademik

Prof. Dr. Ayhan Tekineş: Ka lindur më 1964 në Bartën. Në vitin 1987 është diplomuar në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Marmara. Në vitin 1991 ka plotësuar studimet e masterit në të njëjtin universitet dhe në vitin 1997 ka marrë titullin doktor me tezën "Mushkilu'l-Hadith".
Në vitet 1994-1998 ka punuar si asistent kërkimor në Universitetin Sakarya. Më pas në vitin 1998 u emërua si Docent në të njëjtin universitet. Në vitin 2006 mori gradën e Profesorit të Asociuar. Në mars të vitit 2011 kaloi në Fakultetin e Teologjisë së Universitetit Fatih dhe në Shtator të këtij viti iu dha grada Profesor. Në tetor të vitit 2011 u emerua Dekan i Fakultetit te Shkencave Humane prane Universitetin Bedër.
Dr.Bayram Karcı: Përfundoi studimet e ciklit të parë në 1997, në Fakultetin e Shkencave Islame pranë Universitetit Dokuz Eylül në İzmir. Vazhdoi edukimin në programin master pranë Universitetit Drew duke u specializuar në fushat e Sociologjisë së Fesë, Filozofinë e Fesë dhe Psikologjisë së Fesë. Në vitin 2005 ka nisur studimet e doktoraturës në Universitetitn Marmara në Turqi me tezën “Lidhja fe-shkencë në rrymën e realizmit kritik: shembulli Ian G. Barbour, John C. Polkinghorne dhe Arthur R. Peacocke”. Në vitin 2011 është bashkuar stafit akademik të Universitetit Bedës.
Prof. Asoc. Dr. Yasin Sezer: Diplomuar për drejtësi në Universitetin e Stambollit në vitin 1992. Ka përfunduar studimet Master për të drejtë publike në Universitetin e Marmara. Ka fituar titullin “Doktor” nga universiteti “Marmara” në vitin 2000 në të drejtë publike me tezën “Realizimi i sistemeve publike me anë të modelit Bëj-Manaxho-Transfero”.
Ka zhvilluar aktivitet akademik dhe mësimor në universitete të ndryshme në Turqi, si universiteti Afyon Kocatepe ndërmjet viteve 1993-2001. Ka marrë gradën shkencore Prof.As.Dr. universitetin “Pamukkale” në vitin 2008.
Prof. Dr. Yavuz Kaplan: Ka përfunduar studimet universitare në drejtësi, në universitetin “Marmara”; Master Shkencor në universitetin “Selcuk” me tezë “Mbrojtja e të miturve në të Drjetën Ndërkombëtare Private”; Ka fituar gradën shkencore Dr. në të Drejtë Ndërkombëtare Private në Universitetin i Ankarasë me tezë “Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık ve Usul İhlâllerinin Dış Etkisi”. Prof. Kaplan ka marrë gradën Prof. Dr. në vitin 2010.
Prof. Dr. Ardian Nuni: Diplomuar për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1991. Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore “Doktor i Shkencave Juridike”, në vitin 2004 titullin “Profesor i Asociuar” dhe në vitin 2009 titullin “Profesor”. Prof. Nuni ka një eksperience te gjatë akademike duke mbuluar pozicione te ndryshem ekzekutivë pranë Fakultetit së Drejtësisë nv Universitetin e Tiranës. Aktualisht  është anëtar i Gjykates së Lartë dhe lektor i së Drejtës Civile pranë Universitetit të Tiranës.
Prof. Dr Kudret Çela: Diplomuar për drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës më 1968, Doktor i Shkencave Juridike prej vitit 1980 si dhe Profesor prej vitit 1994. Prof. Çela ka nje eksperience te gjate akademike duke mbuluar detyra të larta ekzekutive si Dekan i Fakultetit të Drejtësisë të U.T., anëtar i bordit të Shkollës së Magjistraturës, Shefi i Departamentit të së Drejtës Civile të Fakultetit të Drëjtësisëë UT. Prof. Çela gjithashtu ka mbuluar edhe detyra të larta në administratën publike si Minister i Drejtësisë në dy qeveri (1991 – 1994); Anetar i KLD (1992 -1994); Anetar i Keshillit Bashkiak te qytetit te Tiranes në tre mandate (1996 – 2007). Aktualisht Prof. Çela mbulon detyrën e anëtarit të Senatit të UT prej vitit 1991 e ne vazhdim; anëtar i Këshillit Shkencor të Fakultetit të Drejtësisë të UT prej vitit 1979 e vazhdim, pedagog full-time ne Fakultetin e Drejtësisë të U.T. në periudhat: shtator 1970 – shkurt 1991 dhe dhjetor 1994  e në vazhdim.
Prof. Asoc. Dr. Iva Zajmi: Diplomuar për Drejtësi ne Universitetin e Tiranës, Master ne Ligj pranë Universitetit te Evropës Qendrore (CEU) Budapest, Hungari. Ka marre titullin Doktor  në Ligj pranë Universiteti të Tiranës, Fakultetit të Drejtësisë, me 2008, si edhe ka marre titullin Profesor i Asociuar pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Drejtësisë, me 2012. Ish Zëvendës Ministre e Brendshme, Lektore e të Drejtës Europiane pranë Universitetit të Tiranës dhe njëkohësisht Komisionere në Autoritetin Shqiptar të Konkurrences
Dr. Ferdinand Gjana: Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin e Bosforit, në Departamentin e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Master në C.E.D.S "Centre d'études diplomatiques et stratégiques", Paris. Mban gradën shkencore Dr. në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, nga “C.E.D.S (Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques), vlerësuar me Magna Cum Lauda, Paris, Francë. Ka një eksperince të gjate ne fushën e Arsimit të Lartë në Shqipëri duke mbuluar detyra të larta ekzekutive në institucione të Arsimit të Lartë. Prej vitit 2011 mban pozicionin e Rektorit pranë Shkollës së Lartë ‘Hëna e Plotë” (BEDËR).
Dr. Altin Shegani: Diplomuar për Drejtësi ne Universitetin e Tiranës, Master në Shkencat Kriminale pranë Universitetit “Monteskje, Bordo-IV” Francë- 2002. Ka fituar titullin Doktor në Universitetin “Monteskje, Bordo-IV” Francë si edhe Doktor i Shkencave Juridike në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Dekan i Departamentit të Drejtësisë dhe lektor i së Drejtës penale pranë Universitetit të Tiranës.
Dr. Ferdinand Xhaferaj: Diplomuar për inxhinieri mekanike në Universitetin e Tiranës më 1988, master për për Siguri Nderkombetare dhe Mardhenie Civilo-Ushtarake Dhjetor 2002 në SHBA,master për eshtje të Sigurisë Kombëtare Dhjetor 2002, SHBA,Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA. Në Qershor të vitit 2006 ka fituar titullin doktor në Akademinë e Mbrojtjes. Prof. Xhaferi ka mbuluar detyra te larta ne administratë publike si Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Aktualisht Këshilltar i Kryeministrit, President i Institutit per Dialog dhe Bashkepunim.  Lektor në lëndën Organizatat dhe Institucionet Ndërkombëtare pranë Shkollës së Lartë Hena e Plotë – Beder dhe Universiteti Aleksandër Moisiu,Durrës.
Dr. Jola Xhafo: Studime Universitare ne Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Master ne Shkenca Penale pranë Universitetit te Tiranës, Fakultetit te Drejtësisë. Me 2011 ka fituar titullin Doktor i Shkencave Juridike ne Universitetin e Tiranës, Fakultetit të Drejtësisë. Lektore e së Drejtës Penale Ndërkombëtare pranë Universitetit të Tiranës.
Dr. Eduard Haxhihyseni: U diplomua për mjekësi në Universitetin e Tiranës. Pedagog në Departamentin e Mjekësisë Ligjore- Anatomisë Patologjike dhe mjek në Shërbimin e Anatomisë Patologjike pranë QSUT.
Doktorant Skënder Bruçaj: Diplomuar për psikologji në universitetin “Bosfor”. Ka përfunduar studimet Master në universitetin “Epoka”. Aktualisht, vazhdon doktoraturën  pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Fushat e specializimit janë psikologjia ligjore dhe kriminologjia.
Doktorant Albi Koçibelli: Diplomuar për “Drejtësi” në Universitetin e Tiranës. Master në Studime Europiane në Universitetin Epoka ku gjate vitit 2009-2011 ka mbuluar dhe detyra te ndryshme si Pergjegjes i Burimeve Njerezore dhe Lektor. Aktualisht është kandidat për titullin shkencor “ Doktor” nga Universiteti Fatih, Turqi. Nga viti 2011 është anëtar i Departamentit te Drejtësisë pranë Shkollës së Lartë Bedër dhe lektor i Filozofisë të së Drejtës dhe të Drejtës Ndërkombëtare.
Doktorante Fat,ona Memçaj: Diplomuar për drejtësi pranë Universitetit Luigj Gurakuqi, Shkodër, Diplomuar Magjistrat nga Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqiperisë, master në  Ligj (LLM) University i Londres Lindore (University of East London), doktorante pranë Middlesex Bussines School (Law Faculty). E punësuar në pozicionin e Drejtoreshës  Juridike të Institucionit të Presidentit të Republikes. Ekspert trajnues pranë Shkolles së Magjistratures,lektore pranë Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Filozofi.
Doktorante Gentiana Patozi (Bektashi): Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Filologjik, Dega Gjuhë Letërsi,diplomuar për Studime pas Universitare në Akademinë Diplomatike Shqiptare për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, master në Studime Evropiane me temë dizertacioni: “Përpjekjet e Shqipërisë në Procesin e Integrimit në NATO”,doktorante në Studime Evropiane (Politikë dhe qeverisje). Drejtoreshë e Politikave Integruese dhe Ndihmës së Huaj ne Ministrinë e Brendshme, lektore pranë Shkollës së Lartë Hëna e Plotë-Bedër.
Doktorante Iliriana Kaceli: Diplomuar për “Histori” në Universitetin e Tiranës. Studimet Master i ka kryer pranë Universitetit të Stambollit. Momentalisht është Doktorante pranë Universitetit të Tiranës dhe lektore e Historisë së Institucioneve dhe Historisë së Popullit Shqiptar.
Ma Ada Güven: Diplomuar për drejtësi pranë Universitetit të Tiranës, Master në “Studime Europiane” pranë universitetit "Epoka” me temë dizertacioni: “Pjesëmarrja e gruas në politike, kuotat gjinore: rasti i Shqipërisë”. Aktualisht lektore e së Drejtës Familjare pranë Shkollës së Lartë ‘Hëna e Plotë” (BEDËR).
Ma Gentian Skara: Diplomua për drejtësi pranë Universitetit të Tiranës, Master në “Studime Europiane” pranë universitetit “Epoka” me temë dizertacioni: “EU civilian operation Management: A case of EULEX in Kosovo”. Në vitin 2012 është regjistruar për një program master në ligj (LL.M) në “Integrimin Europian dhe të Drejtën e Europës Juglindore” në universitetin “Graz” në Austri me temë dizertacioni: “The SAP as an integration mechanism for the Ëestern Balkans: The case of Albania”.
Ma Bledar Uku: Diplomua për drejtësi pranë Universitetit të Tiranës, Master në “Studime Europiane” pranë universitetit “Epoka”. Në vitin 2012 mbaroi me sukse programin e dytë master në Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut ne Europën Juglindore i organizuar në Bashkpunim nga Universiteti i Bolonjës dhe ai i Sarajevës dhe i financuar nga BE. Prej tetorit 2012 është pjesë e Departamentit të Drejtësisë pranë Universitetit Bedër.
Ma Ilma Bici: Diplomuar për Drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, ku ka përfunduar me sukses edhe studimet ne nivelin Master prane Universitetit te Tiranes me rezultate te shkelqyera. Aktualisht lektore prane Universitetit Beder, njekohesisht dhe Koordinatore ne ‘Albarine’Sh.P.K
Prof. Dr. Ayhan Tekineş: Ka përfunduar studimet universitare dhe Master në Universitetin “Marmara”/ Stamboll. Më pas ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin “Sakarya”. Aktualisht ka gradën shkencore Doktor në Shkenca Humane dhe titullin shkencor “Profesor”.
Ma Emirjon Senja: Përfundoi studimet “Bachelor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti i Historisë së Filologjisë, Universiteti i Tiranës. Pas përfundimit në studimeve angazhohet në fushën e gazetarisë Ekonomike, si gazetar në gazetën kombëtare “Shekulli” deri shtator 2012. Gjatë kësaj periudhë përfundoi studimet e ciklit të dytë maste shkencor me profil: Gazetari Evropiane dhe Ndërkombëtare.
Prof. Dr Hajri Shehu: Përfundoi studimet universitare në Universitetin e Tiranës, gjuhë angleze. Në vitin 1961 studion orientalistikë në Institutin Vastoçnik në Moskë. Është autor dhe bashkautor i shumë botimeve në gjuhën shqipe. Mban titullin: Profesor-Doktor.
Prof. Dr. Briseida Mema: Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, dega e Gjuhës Frënge. Në tetor të vitit 1994 merr gradën “Doktor i Shkencave”, kurse në korrik 2007, ‘Profesor doktor”. Është mbajtëse e disa urdhrave dhe titujve të marra gjatë karrierës së saj.
Prof. Asoc. Dr Rahim Ombashi: Ka përfunduar studimet në programin e studimit Gjuhësi-Letërsi në Fakultetin e Histori-Filologji, Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i Tiranës. Gjatë më se 35 viteve nuk i është ndarë kërkimit shkencor duke ndërmarrë studime në disa fusha. Në vitin 1994 merr gradën “Doktor", kurse në vitin 1999 mer titullin “Profesor i asociuar”.
Prof. Asoc. Dr Bashkim Gjergji: Ka përfunduar studimet për gazetari në Universitetin e Tiranës. Në vitin 1999 merr gradën “Doktor” dhe në vitin 2004 merr titullin “Profesor i asociuar”. Nga viti 1994 deri në 2008, Prof.Asoc.Dr Bashkim Gjergji ka mbajtur detyrën e Shefit të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.
Dr. Agron Tufa: Ka përfunduar studimet universitare në A.M. Gorky Institute në Moskë. Studime pasuniversitare në Institutin e Kulturave Evropiane - Moskë. Aktualisht është “ Doktor Shkencash” nga Universiteti i Tiranës.
Dr. Mark Marku: Përfundoi studimet universitare me drejtim Gjuhë Letërsi në Universitetin e Tiranës si dhe Master me drejtim Gazetari në po të njëjtin universitet. Merr titullin Doktor Shkencash me drejtim gazetari në Universitetin Paris 8 / Paris – Francë.
Dr. Jolanda Lila: Ka përfunduar studimet universitare  në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Histori-Filologjisë dhe Master nga po i njëjti universitet në “Kritikë Letrare”. Aktualisht është kandidat për titullin shkencor “ Doktor” nga Universiteti i Tiranës.
Dr. Eldon Gjika: Përfundoi studimet në Universitetin e Tiranë, dega Gjuhë-Letërsi. Në vitin 2005 kreu studimet master në të njëjtin profil me temë: Cikli filozofik i Lasgush Poradecit; sprovë për një vështrim krahasues. Në vitin 2009, merr gradën “Doktor i shkencave” në Universitetin e Tiranës.
Dr. Mirdaim Axhami: Përfundoi studimet në vitin 2003 në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dega Administrim Biznesi, profili Marketing. Në vitin 2006 përfundon studimet master pranë këtij fakulteti. Në maj 2011 mer gradën “Doktor i shkencave” në degën Marketing.
Doktorant Ramadan Çipuri: Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin e Stambollit, Shkenca Komunikimi (Gazetari), Master (SHPU) në Universitetin e Tiranës / Fakulteti i Shkencave Sociale. Master në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin Epoka. Aktualisht është kandidat për titullin shkencor “Doktor” nga Universiteti i Tiranës.
Doktorante Ilda Shytaj: Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin “Teknik të Lindjes së Mesme” / Ankara Fakulteti i Arteve të Bukura, Master në Universitetin Epoka (Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare). Aktualisht është kandidate për titullin shkencor “Doktor” nga Universiteti i Tiranës.
Doktorant Alban Tartari: Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin e Ankarasë/ Turqi, Shkenca Komunikimi (Gazetari), Master në Universitetin Epoka (Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare). Aktualisht është kandidat për titullin shkencor “ Doktor” nga Universiteti i Tiranës.
Doktorant Hasan Bello: Ka përfunduar studimet universitare në Universitetin “Luigj Gurakuqi” për Histori-Gjeografi, Master në Universitetin “Mimar Sinan”/ Stamboll. Aktualisht është kandidat për titullin shkencor “ Doktor” nga Qëndra e Studimeve Albanologjike / Tiranë.
Ma Emirjon Senja: Përfundoi studimet “Bachelor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti i Historisë së Filologjisë, Universiteti i Tiranës. Pas përfundimit në studimeve angazhohet në fushën e gazetarisë Ekonomike, si gazetar në gazetën kombëtare “Shekulli” deri shtator 2012. Gjatë kësaj periudhë përfundoi studimet e ciklit të dytë maste shkencor me profil: Gazetari Evropiane dhe Ndërkombëtare.
Ma Rudi Dunga: Kreu studimet universitare në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës. Pas diplomimit bachelor në vitin 2008 angazhohet në fushën e gazetarisë. Në vitin 2011 nisi punën në Universitetin Hëna e Plotë- BEDËR, në pozicionin e Kancelarit të Fakultetit të Shkencave Humane. Në mars 2012 përfundoi me sukses studimet e ciklit të dytë master shkencor pranë Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës, me drejtim Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare. 
Dr. Bayram Karcı: Përfundoi studimet e ciklit të parë në 1997, në Fakultetin e Shkencave Islame pranë Universitetit Dokuz Eylül në İzmir. Vazhdoi edukimin në programin master pranë Universitetit Drew duke u specializuar në fushat e Sociologjisë së Fesë, Filozofinë e Fesë dhe Psikologjisë së Fesë. Në vitin 2005 ka nisur studimet e doktoraturës në Universitetitn Marmara në Turqi me tezën “Lidhja fe-shkencë në rrymën e realizmit kritik: shembulli Ian G. Barbour, John C. Polkinghorne dhe Arthur R. Peacocke”. Në vitin 2011 është bashkuar stafit akademik të Universitetit Bedës.
Dr. Reşit Haylamaz: U lind në fshatin Avlağıçayırı të qytezës Araç të rrethinës Kastamonu. Ka mbaruar shkollën fillore në fshatin e lindjes, 8-vjeçaren në qytezën Araç dhe të mesmen në rrethinën Kastamonu. Studimet e larta dhe të magjistratures në degën e Jurissprudences Islame, i kreu në universitetin Uludağ të qytetit të Bursës. Më pas Haylamaz vazhdon studimet në Institutin e Shkencave Sociale në universitetin Sakarya  në te cilin përfundon edhe doktoraturen me temën “Kuran’a göre akıl” (Arsyeja sipas Kuranit)  në degën e Tefsirit. Pas një periudhe në të cilën shërben si mësues dhe drejtues në fushën e arsimit, ka punuar në radjon Burç, në kanalin Stv dhe Mehtap, në gazetën Zaman, në agjensine e lajmeve Cihan, konkretisht si; programues, këshilltar, gazetar dhe drejtues. Haylamaz i cili ka marrë pjesë n ëshumë konferenca, seminare dhe sempoziume, përkohesisht gjendet në bordin drejtues të Grupit të Kulturës dhe Medias i cili boton libra, revista, kaseta dhe cd në pesëmbedhjete gjuhë të ndryshme, ku mban rolin e Drejtorit të Përgjithshëm i Botimeve. 
Dr. Mohamed Fatahallah El Mitwalli: Ka përfunduar studimet universitare  në Universitetin e Al-az’harit, Usulid-din “Bazat e fese” dhe Master nga po i njëjti universitet në “Thirrjen (predikimin) dhe kulturen Islame”. Në vitin 2009 merr gradën Doktor ne fakultetin Usulid-din “Bazat e fese” të të njëjtit universitet.
Doktorant Atakan Derelioğlu: Lindur më 1975 në Kocaeli/Turqi. Në vitin 2001 u diplomua në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Marmara. Duke filluar nga viti 2002 për nëntë vjet me rradhë ka dhënë mësim në International School of Bucharest në lëndët Historia e Religjoneve, Islam dhe PSHE (Personal Social Health Education). Në vitin 2005 plotësoi studimet e masterit në Universitetin Sakarya. Aktualisht është duke vazhduar programin e doktoraturës pranë Universitetit Marmara.
Doktorant Herol Tabak: Lindur më 1978 në Prizren. Në vitin 2002 u diplomua në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Zejtune në Tunizi. Në vitin 2004 plotësoi studimet në Haseki të Komunitetit Mysliman të Turqisë (Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı). Në vitin 2007 përfundoi programin e masterit në Universitetin Marmara në degën e Jurisprudencës Islam dhe aktualisht është duke vazhduar studimet e doktoraturës në të njëjtin universitet.
Doktorant Davut Aktepe: Ka lindur më 1973 në Erzurum, Turqi. Në vitin 1995 u u diplomua në Fakultetin e Jurisprudencës Islame të Universitetit Ez'her në Egjipt. Me diplomën ekuivalente në gradën master ka nisur studimet e doktoraturës pranë Universitetit Evropian Të Tiranës në fakultetin e Shkencave Sociale.
Doktorant Adil Kutlu: Ka lindur ne muajin janar te vitit 1971 ne Turqi ne Sarıkaya te qytetit te Yozgatit. Studimet parauniversitare i kreu ne vendin e lindjes, ndersa te Lartat i kreu ne vitin 1993 ne universitetin Atatürk te qytetit te Erzurumit. Ka punuar si mesues ne Shkollat e Mesme Medrese brenda shqiperise dhe jashte saj. Vazhdon studimet e doktoraturës pranë Universitetit Evropian Të Tiranës në fakultetin e Shkencave Sociale.
MA Veton Tulla: Ka lindur më 1979 në Prizren. Në vitin 1997 u maturua në medresenë e Prizrenit dhe në vitin 2005 u diplomua në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Ez'her në Egjipt. Në periudhën kohore 2008-2010 ka punuar në medresenë e Tiranës dhe atë të Cerrikut. Aktualisht punon si pedagog në Universitetin Bedër dhe është duke ndjekur programin e masterit të këtij universiteti.
MA Elton Karaj: Ka lindur më 1985 në Elbasan. Në vitin në vitin 2008 u diplomua në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Dokuz Eylül në Turqi. Në vitin 2010 ka filluar programin e masterit në Universitetin Marmara dhe aktualisht është në periudhën e përgatitjes së tezës me titull "Analizat e leximeve të ndryshme kur'anore në tefsirin e Tabersiut si një interpretim Shiit".
Erton Yzeirllari: Ka lindur më 1988 në Blacë/Pogradec. Në vitin 2006 u maturua në medresenë e Prizrenit dhe në vitin 2011 u diplomua në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Ez'her në Egjipt. Aktualisht punon si asistent kerkimor në Universitetin Bedër dhe është duke ndjekur programin e masterit të këtij universiteti.
Mariglen Debrova: Ka lindur më 1988 në Elbasan. Në vitin 2006 u maturua në medresenë e Cërrikut (Elbasan) dhe në vitin 2010 u diplomua në Fakultetin e Teologjisë të Universitetit Ez'her në Egjipt. Në periudhën kohore 2011-2012 ka punuar në medresenë e Tiranës. Aktualisht punon si asistent kerkimor në Universitetin Bedër dhe është duke ndjekur programin e masterit të këtij universiteti.